ضوابط مالی


ورودی‌های 1403

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1403)
Responsive Image

ورودی‌های 1402

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1402)
Responsive Image

* شهريه متغير دانشجويان سال‌های گذشته براساس جدول فوق اخذ خواهد شد.


 

ورودی‌های 1401

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1401)
Responsive Image
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1400)
Responsive Image

ورودی‌های 1399 - 1400

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1399 تا 1400)
Responsive Image

ورودی‌های 1398

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1398)
Responsive Image

ورودی‌های 1394 - 1397

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1394 - 1397)
Responsive Image