ضوابط مالی

ورودی‌های 1402

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های1402)
Responsive Image

* شهريه متغير دانشجويان سال های گذشته براساس جدول فوق اخذ خواهد شد.


 

ورودی‌های 1401

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های1401)
Responsive Image
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های1400)
Responsive Image

ورودی‌های 1399-1400

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1399 تا 1400)
Responsive Image

ورودی‌های 1398

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1398)
Responsive Image

ورودی‌های 1394-1397

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های 1394-1397)
Responsive Image