صفحه اصلی
تکميل کسری مدرک دانشجويان ورودی 1402
  • 10303 بازدید

بدين وسيله به اطلاع می رساند،

دانشجويانی که اصل مدرک کارشناسی و ساير مدارک خود را به واحد آموزش الکترونيکی ارائه ننموده اند،

حداکثر تا 10 روز قبل از شروع امتحانات نيمسال اول 1403-1402 (13 دي ماه 1402)

ملزوم به ارائه اصل مدرک تحصيلي مقطع قبلي خود به اين دانشگاه مي باشند. در غير اينصورت

مجاز به شرکت در امتحانات پايان نيمسال نبوده و ثبت نام ايشان در نيمسال مذکور حذف

و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.لذا خواهشمند است نسبت به اين امر در اسرع وقت اقدام نمايند.

 

افزودن نظرات