ارتباط با همکاران

آدرس: اوین- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان فناوری اطلاعات- طبقه اول- مرکز آموزش الکترونیکی
شماره تماس: 29902690 - 29902691 - 29902692 

ردیف

نام و نام خانوادگی   

سمت​

ایمیل​

تلفن

1​
دکتر مقصود عباسپور
مدیریت
vu-Edu@sbu.ac.ir​
داخلی 0
 
2​
مهندس مریم احقاقی​
معاون
vu-Edu@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
3
لیلا عربلو
مسئول دفتر
vu-office@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
4​
زینب قدسی​
کارشناس فنی
  ​
داخلی 21
 
5​
مریم مرآتی​
مسئول اداره فنی
 
داخلی 17
 
 
   6
​سایر پشتیبان‌های فنی​
​کارشناسان فنی
        داخلی 5 - 6 - 7 - 8
 
7​
سارا اسحاقی​
کارشناس رشته های
سيستم‌های الکترونيک ديجيتال 
الکترونيک قدرت و ماشين‌های الکترونيکی
برنامه‌ريزی و مديريت سيستم‌ها‌ انرژی الکترونيکی
مهندسي محيط زيست-گرايش آب و فاظلاب
سيستم‌های انرژی تجديدپذير
مهندسی در سوانح طبيعی
سيستم‌های قدرت
مهندسی زلزله
  
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

داخلی 1
 
8
مریم موفق​
کارشناس رشته‌های 
مدیریت فناوری اطلاعات_کسب و کار الکترونيک
مديريت کسب و کار استراتژي
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 
  معماری سيستم‌های کامپيوتری
کارآفرينی_کسب و کار جديد
نرم‌افزار 
   
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
 

داخلی 2
 


9
 
10


11
 
 
 
هانیه صمدی​
 

 
 

نفیسه خجسته بخت


راحله نعیم آبادی
 
کارشناس رشته‌های
علوم اقتصادی(برنامه‌ريزی سيستم‌های اقتصادی)
علوم سیاسی
روابط بين‌الملل
علوم اقتصادي- گرايش نظري
داده کاوی
الگوريتم و نظريه محاسبه
کارشناس رشته‌های
مديريت ورزشی(بازاريابی و ارتباطات ورزشی)
آموزش و بهسازی منابع انسانی
آموزش زبان انگليسی
روانشناسی تربيتی
مدیریت آموزشی
کارشناس رشته های
مهندسی صنايع چوب و فرآورده‌های سلولزی_ صنايع سلولزی
مديريت پروژه و ساخت
برنامه ريزی شهری
مطالعات معماری ایران
طراحی شهری
 
​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir


داخلی 4
 
 
داخلی 3
29905505